top of page

LOGIKA

Tematyka Zajęć 

Oś tematyczną zajęć stanowić będzie kwestia logicznej poprawności argumentacji.

 

Podczas zajęć mniejszą wagę będziemy przywiązywać do metod formalnych, a większy nacisk położony zostanie na naukę praktycznych umiejętności logicznych, pozwalających na sprawne i skuteczne tworzenie mocnych argumentacji na rzecz bronionej przez nas tezy oraz odnajdywanie słabych punktów w argumentacji oponentów. 

Studenci zapoznają się m.in. z podstawowymi pojęciami logiki klasycznej, klasycznym rachunkiem zdań, schematami wnioskowania i metodami oceny ich poprawności, elementami semiotyki logicznej.

Podręczniki

Materiałami pomocniczymi w trakcie kursu będą wybrane fragmenty z następujących podręczników:

 • K. Paprzycka - ,,Logika nie gryzie"

 • Szymanek, Wieczorek, Wójcik - ,,Sztuka argumentacji"

 • T. Hołówka - Kultura logiczna w przykładach

 • J. Jadacki - Spór o granice języka

Informacje praktyczne

Na tej stronie, w zakładce ,,Zajęcia'' znajdziesz:

 • GRAFIK - a w nim zakres zagadnień omawianych na danych zajęciach, ,,czytankę'' na podstawie, której te zagadnienia były omówione oraz zakres kartkówki, która odbywa się na tych zajęciach. A także ewentualne informacje o odwołaniu zajęć itp.

 • MATERIAŁY - a tam podręczniki i inne materiały. Nazwy interesujących Cię plików rozpoczynają się od słowa ,,Logika" 

 • PUNKTACJĘ - gdzie na bieżąco możesz śledzić swój dorobek punktowy i przewidywaną ocenę końcową. 

Kryteria oceniania
Ocena końcowa jest ustalana na podstawie dorobku punktowego z całego semestru i jest wystawiana zgodnie z progami podanymi w tabeli:
Studentom, którzy podczas zajęć wykazują się dużą aktywnością i dobrym zrozumieniem treści zajęć, ocena końcowa może być podwyższona o jeden lub dwa stopnie.

 

Średnia punktów to średnia arytmetyczna, będąca wynikiem dzielenia sumy punktów uzyskanych w całym semestrze przez liczbę kartkówek faktycznie napisanych (a nie liczbę wszystkich kartkówek, które odbyły się w semestrze).
Podczas większości zajęć odbędą się krótkie (5-10 minut) kartkówki dotyczącej materiału omówionego na poprzednich zajęciach (szczegółowy zakres każdej kartkówki jest podawany przez prowadzącego). W semestrze odbędzie się ok. 9-12 kartkówek.

Z kartkówki student/ka może otrzymać od 0 do 4 pkt. 

Za kartkówkę niezaliczoną uznaje się kartkówkę, która nie została napisana lub taką, za którą student/ka otrzymuje 0 pkt. Nie ma możliwości poprawiania wyników kartkówek.
W zależności od liczby niezaliczonych kartkówek, przyjęte są następujące rozwiązania:
 • 3 lub mniej: bez konsekwencji (oraz bez możliwości uzupełnienia kartkówek);
 • od 4 do 6: każda niezaliczona kartkówka z tego przedziału to odjęcie 1 punktu od sumy punktów uzyskanych w ciągu całego semestru.
 • 7 i więcej: nieodwołalne niezaliczenie przedmiotu, bez możliwości uzupełnienia kartkówek. Nie ma litości.
Osobom, które systematycznie zaliczają kartkówki i w semestrze będą miały następujące liczby kartkówek niezaliczonych przysługują następujące premie:
 • 1 kartkówkę: kartkówka z najgorszym wynikiem nie jest brana pod uwagę.....
 • 0 kartkówek: dwie kartkówki z najgorszymi wynikami nie są brane pod uwagę...
...przy wyliczaniu średniej.
Kwestie praktyczne:
 • w razie wątpliwości co do wyniku kartkówki, proszę o informację mailem w ciągu tygodnia od zamieszczenia wyników, by otrzymać swoją kartkówkę do wglądu.
 • obowiązują zasady równości i fair play: kto pisze kartkówkę, ten zostaje do końca zajęć.
Kolokwium ostatniej szansy
Osoby, które spełniają wszystkie trzy poniższe kryteria:
1. nie zaliczyły w semestrze co najwyżej 3 kartkówek;
2. nie uzyskały średniej co najmniej 2,20, która daje zaliczenie z ćwiczeń;
3. uzyskały średnią co najmniej 1,66,
mogą podejść do tzw. ,,kolowium ratunkowego'', tj. sprawdzianu z całego materiału przerobionego w czasie kursu. Kolokwium ratunkowe odybwa się w okolicach sesji zimowej. 
 
By uniknąć nierozsądnych pytań: osoby, które nie uzyskały średniej 2,20, a jednocześnie nie zaliczyły 4 lub więcej kartkówek lub też uzyskały średnią niższą niż 1,66, nieodwołalnie nie zaliczają przedmiotu. 

WYNIKI ANONIMOWEJ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ

bottom of page