top of page

HISTORIA FILOZOFII ANALITYCZNEJ

Plan Zajęć

W nawiasach podano numery zajęć, na których będą omawiane wymienione teksty. Lista może zostać zmodyfikowana w trakcie roku akademickiego.

(1 Zajęcia wprowadzające)

(2) Frege - Sens i nominat

(3) Russell - Deskrypcje

(4) Russell - Problemy filozofii (rozdziały I-V)

(5-8) Wittgenstein - Traktat Logiczno-Filozoficzny /
Wolniewicz - Rzeczy i fakty

(9) Strawson - Indywidua, (rozdział I)

(10) Searle - Imiona własne

(11-14) Kripke - Nazywanie a konieczność

(15 Kolokwium I)

(16) Putnam - Znaczenie i referencja lub: Znaczenie wyrazu „znaczenie”

(17) Davidson - Zdarzenia mentalne

(18) Ryle - Czym jest umysł

(19-22) Wittgestenin - Dociekania filozoficzne (fragmenty)

(23) Quine - Epistemologia znaturalizowana

(24) Jedynak - Empiryzm i znaczenie (fragmenty)

(25) Goodman - Jak tworzymy świat

(26) Rorty - Pragmatyzm, relatywizm i irracjonalizm

(27) Putnam - Wiele twarzy realizmu

(28 Kolokwium II)

Zasady

Zaliczenie ćwiczeń i kryteria oceniania

Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią ważoną, na którą składają się:

* ocena z kolokwium 1, stanowiąca 45% oceny końcowej

* ocena z kolokwium 2, stanowiąca 45% oceny końcowej

* ocena aktywności podczas zajęć, stanowiąca 10% oceny końcowej

 

Każdy semestr kończy się pisemnym kolokwium, obejmującym materiał z danego semestru. Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest zaliczenie obu kolokwiów. 

Ocena końcowa może znacznie podwyższona, jeśli podczas zajęć student wykazuje się wyjątkowo dużą aktywnością, idącą w parze z ponadprzeciętnym opanowaniem omawianego materiału.

Poprawki kolokwiów 

Studentowi przysługuje prawo do ponownego podejścia do jednego z kolokwiów (w roku). W limit ten wlicza się zarówno takie kolokwium, którego student nie zaliczył, jak i takie, które zaliczył, lecz chce poprawić swój wynik.

Nieobecność na kolokwium

Jest równoznaczna z niezaliczeniem go.

 

Aktywność

Oceny aktywności są uaktualniane przez prowadzącego po każdych zajęciach — student może je śledzić online. Osoby, które nie odnajdują się w dyskusji podczas zajęć, mogą ,,nadrobić’’ tę ocenę poprzez wykonanie tzw. pracy dodatkowej (forma do ustalenia z prowadzącym).

Nieobecności

Dopuszczalnych jest sześć nieobecności w ciągu roku. Każda nieobecność ponad ten limit owocuje obniżeniem oceny z jednego z kolokwiów o jeden stopień (!!!)

bottom of page