top of page

LOGIKA

Tematyka Zajęć 

Oś tematyczną zajęć stanowić będzie kwestia logicznej poprawności argumentacji.

 

Podczas zajęć mniejszą wagę będziemy przywiązywać do metod formalnych, a większy nacisk położony zostanie na naukę praktycznych umiejętności logicznych, pozwalających na sprawne i skuteczne tworzenie mocnych argumentacji na rzecz bronionej przez nas tezy oraz odnajdywanie słabych punktów w argumentacji oponentów. 

Studenci zapoznają się m.in. z podstawowymi pojęciami logiki klasycznej, klasycznym rachunkiem zdań, schematami wnioskowania i metodami oceny ich poprawności, elementami semiotyki logicznej.

Podręczniki
Kryteria oceniania

Ocena końcowa jest wystawiana wedle wzoru:

0,8 x ocena z kolokwium + 0,2 x ocena z aktywności = ocena końcowa

 

- 80% oceny końcowej to ocena z Kolokwium, które odbędzie się na przedostatnich lub ostatnich zajęciach w semestrze. Pozytywna ocena z kolokwium (tj. co najmniej dostateczna jest warunkiem koniecznym do zaliczenia przedmiotu)

- 20% oceny końcowej to ocena z aktywności podczas zajęć. Pozytywna ocena z aktywności nie jest warunkiem koniecznym do zaliczenia ćwiczeń*. Studenci na swoich kontach w USOSie mogą na bieżąco sprawdzać swoją aktualną ocenę z aktywności. 

 

* jak wynika z powyższego wzoru: przy ocenie negatywnej z aktywności (2), należy uzyskać przynajmniej ocenę dostateczną plus (3,5) z kolokwium, by zaliczyć przedmiot. 

Aktywność
W semestrze dopuszczone są trzy nieobecności nieusprawiedliwione. 

Za nieobecność usprawiedliwioną uznaje się wyłącznie uzasadnioną zwolnieniem lekarskim.

Każda nieobecność nieusprawiedliwiona ponad limit trzech owocuje obniżeniem oceny końcowej o 0,5. 

Materiałami pomocniczymi w trakcie kursu będą wybrane fragmenty z następujących podręczników:

  • K. Paprzycka - ,,Logika nie gryzie"

  • Szymanek, Wieczorek, Wójcik - ,,Sztuka argumentacji"

  • T. Hołówka - Kultura logiczna w przykładach

  • J. Jadacki - Spór o granice języka

Informacje praktyczne

Na tej stronie, w zakładce ,,Zajęcia'' znajdziesz:

  • GRAFIK - a w nim zakres zagadnień omawianych na danych zajęciach, ,,czytankę'' na podstawie, której te zagadnienia były omówione. A także ewentualne informacje o odwołaniu zajęć itp.

  • MATERIAŁY - a tam podręczniki i inne materiały. Nazwy interesujących Cię plików rozpoczynają się od słowa ,,Logika" 

WYNIKI ANONIMOWEJ ANKIETY OCENY ZAJĘĆ

bottom of page